ผู้อำนวยการแพทย์

พญ. จริยา หล่อวัฒนศิริกุล

DR. JARIYA LORWATTHANASIRIKUL, M.D.

นัดหมาย พญ. จริยา หล่อวัฒนศิริกุล

วันเวลาออกตรวจ
ติดต่อ พญ. จริยา หล่อวัฒนศิริกุล

ข้อมูลการติดต่อ


02-4948-320

service@conrady.co.th

นัดหมายแพทย์


สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะการมีบุตรยากและเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ มีประสบการณ์เฉพาะทางมากกว่า 10 ปี แพทย์หญิงจริยาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเรียนต่อด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


A word from our Patients

What Patients Say About DR. Jariya


My experience to do this IVF treatment in Corady Clinic is really unforgettable​.My experience to do this IVF treatment in Corady Clinic is really unforgettable​.My experience to do this IVF treatment in Corady Clinic is really unforgettable​.Read more about Dr. Jariya Lorwatthanasirikul

OFFICIAL CV

 • PROFESSIONAL EXPERIENCES
 • WORLD CLASS SCIENTIFIC
 • COMPETENCY
 • 2015 – 2019 Medical Director, Stork A.R.T. clinic.
 • 2011 – 2015 A full-time Infertility specialist and endocrinologists, SAFE Fertility Center.
 • 2009 – 2011 Reproductive Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand.
 • 2004 – 2009 Department of Obstetrics and Gynecology, Bangkok Metropolitan
  Administration and Vajira Hospital, Bangkok, Thailand.
 • Comprehensive chromosome screening with vitrified–warmed single blastocyst transfer
  i ncreases the pregnancy rate in advanced maternal age, PGDIS 2013, Istanbul, Turkey.
 • Single blastocyst transfer in vitrified-warmed cycle after comprehensive chromosome screening:
  Is it a better way to success, Middle East Fertility Society 2014, Abu Dhabi.
 • Oocyte retrieval: 500 cycles/year.
 • Embryo transfer: 400 cycles/year.

คอนราดี เอ อาร์ ที คลินิก

Conrady-Logo-Website

Having a baby is a life-changing experience that enriches every family. This belief led Conrady A.R.T. Clinic to help couples experiencing difficulties conceiving. We offer consultation to better understand your health conditions and concerns, provide fertility treatments that have high success rates, and support you every step of the way towards pregnancy.

Copyright by Conrady IVF Clinic. All rights reserved.